Annonces du site

(No announcements have been posted yet.)

Available courses

La base du Français est relativement simple. Relative, mot de vocabulaire essentiel, car sa structure reste aussi simple que sa base qui n'en est pas moins que le Sujet Verbe et complément. 3 éléments qui constituent de près et de loin notre langue Française. 

Lorsque l'on parle Suédois, il est de même pour la base des 3 éléments, mais la stucture peut présenter des pièges pour un Français souhaitant apprendre le Suédois, et par conséquence, ce piège peut être semblable pour un Suédois qui chercherait à structurer sa phrase dans la même exception que dans sa langue natale Suédoise vers le Français. 

C'est donc dès ce premier cours que je souhaite pointer les différences de structure, surtout à l'écrit, qui font de nos deux langues si proches, un éloignement si lointain. 

Traduction Gtranslate Français Suédois:

Grunden för franska är relativt enkel. Relativ, ord av essentiellt ordförråd, eftersom dess struktur är lika enkel som sin bas, som inte är mindre än ämnesverb och komplement. 3 element som utgör från nära och fjärran vårt franska språk.

När man talar svenska är det samma för basen av de tre elementen, men strukturen kan presentera fällor för en fransk som vill lära sig svenska, och följaktligen kan denna fälla likna en svensk som skulle försöka strukturera sin mening i samma undantag som på sitt svenska modersmål till franska.

Så det är från denna första kurs att jag vill påpeka skillnaderna i strukturen, särskilt skriftligt, vilket gör våra två språk så nära, ett avstånd hittills.